top of page
iStock-1247171756 (1).jpg

PROJEKTI

Projektin tavoitteet

Projektin ensisijaisena tavoitteena on tarjota opiskelijoille entistä parempi mahdollisuus saada laadukasta ja maksutonta tutorointia.

Opiskelijoiden akateeminen menestys on edelleen vahvasti sidoksissa heidän vanhempiensa taloudelliseen asemaan. Tutkimukset osoittavat, että taloudellisesti heikommassa asemassa olevien kotitalouksien lapset ja ne lapset, joiden vanhemmilla on alhaisempi koulutustaso, menestyvät huomattavasti heikommin koulussa.

Koronapandemia on lisännyt tätä epätasapainoa. Useiden kuukausien etäopetuksen jälkeen koulun ulkopuolisen tutoroinnin tarve on lisääntynyt. Oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt tarvitsevat usein koulun ulkopuolista lisätukea, jota pandemian aikana on saanut entistäkin huonommin.

iStock-1251656488 (1).jpg

Taistellaksemme tätä kehityskulkua vastaan ja lisätäksemme yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia olisi välttämätöntä laajentaa vapaaehtoisten tutorpalveluiden verkostoa. Näin voitaisiin varmistaa tarvittava lisätuki vanhempien taloudellisesta asemasta riippumatta.

Sen lisäksi, että tarvitaan vapaaehtoistutoreita, näiden tutoreiden pitäisi olla koulutettuja, jotta he voivat tarjota ammattimaista ja tehokasta tukea. Monet haluaisivat osallistua vapaaehtoistoimintaan, mutta he ovat joko epävarmoja tai eivät tiedä, millaista vapaaehtoistutorointi on.

Lisäksi vapaaehtoistutoroinnin on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset ollakseen tehokasta. Siksi on tarpeen tehdä tutoroinnista houkuttelevampaa ja tarjota kiinnostuneille matalan kynnyksen hauskoja ja käytännönläheisiä kursseja.

Taustaa

Koronapandemia on lisännyt tutoroinnin tarvetta. Kaikilla perheillä ei ole varaa maksaa tutoroinnista ja ilmaiseen tutorointiin voi olla hankala päästä. Valitettavasti erityisesti yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset kärsivät usein oppimisvaikeuksista. Tutoroinnin saatavuutta lisäämällä voidaan siis vähentää eriarvoisuutta.

Jos nämä opiskelijat eivät saa riittävästi tukea, osaamisvaje kasvaa ja kuilu taloudellisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lasten ja varakkaiden perheiden lasten välillä kasvaa. Tällä on pysyvä vaikutus näiden nuorten kehitykseen ja tulevaisuuteen.

iStock-1253608839 (1).jpg

Toimenpiteet

Background.png

Projektin ensimmäisessä osassa A1 haastatellaan vapaaehtoistutoreita ja koulutusalan asiantuntijoita. Vapaaehtoisten tutoreiden kurssin olennaiset rakennuspalikat tunnistetaan ja haastattelujen pohjalta luodaan opetussuunnitelma digitaaliselle opetusmateriaalille.

Background.png

Osassa A2 suunnitellaan valmennuskurssi, joka tarjoaa vapaaehtoistutorin tehtävässä tarvittavia taitoja matalalla kynnyksellä ja leikkisällä tavalla. Kurssin sisältö digitoidaan ja se on saatavilla käyttöön useilla kielillä (saksa, englanti, suomi).

Background.png

Projektin osa A3 keskittyy vapaaehtoistutoroinnin mainostamiseen. Mainonnan painopisteenä ovat toiminnan edut ja vapaaehtoistyön tuoma ilo.

bottom of page